В навчальному закладі функціонує бібліотека з понад 5-ти тисячним бібліотечним фондом сучасних підручників, посібників та іншої навчальної літератури. Бібліотека систематично поповнюється документальними джерелами та літературою, необхідною бібліографією.

Цьому сприяють:

Забезпечення навчальних занять законодавчими нормативними актами та літературою здійснюється диференційовано, з урахуванням форми заняття та категорії слухачів.

Кількість фахових періодичних видань становить 35 назв.

Щороку Центр передплачує фахові періодичні видання відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, Нацдержслужби України для забезпечення підвищення кваліфікації з галузі знань, напряму підготовки 1501 «Державне управління».

Інформаційні видання Представництва Європейської Комісії в Україні, Центру адаптації державної служби до Європейського Союзу, відділу інформації та преси штаб-квартири НАТО, окремих регіональних центрів надходять безкоштовно.

Працівники та слухачі Центру мають доступ через Інтернет до електронних ресурсів інших бібліотек та електронних баз документів, що містять законодавчі документи Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, укази та розпорядження Президента України, нормативні документи міністерств і відомств, міжнародні документи тощо.

У Центрі створені електронні тематичний та алфавітний реєстри навчальної літератури, публікацій періодичних видань, які постійно поповнюються.

Для ефективності і оперативності в роботі всі комп’ютери в Центрі об’єднані в локальну мережу.

Аналіз інформаційного забезпечення дає підставу вважати, що навчальний заклад спроможний забезпечувати державні стандарти освіти з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування з використанням інформаційних технологій навчання дорослих.

Обсяг навчальної літератури, періодичних фахових видань, власних методичних розробок Центру є достатнім для забезпечення навчального процесу і відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з галузі знань, напряму підготовки 1501 «Державне управління».